ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานนโยบายและแผน
ส่วนการคลัง
งานสังคมสงเคราะห์
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
งานเรื่องร้องเรียนต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
อบต.ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การเมือง การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ผลการพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลอื่นๆ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570 )
คู่มือประชาชน
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
โครงสร้างอบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
เมืองแฝก
หนองครก
หนองเก้าข่า
หนองแวง
หนองสองห้อง
หนองขุนปราบ
ตูบช้าง
หนองเม็ก
ห้วยมะไฟ
หนองใหญ่
หนองไผ่ล้อม
หนองนกเขียน
สระบัวทอง
หนองตาด
เมืองไผ่
โคกสว่าง
หนองขุนปราบน้อย
อบต.ในเครือข่าย
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2
รายงานแผนป้องกัน
แผนการดำเนินงาน ปี 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
รายงานการติดตามผลการประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1 ปี (พ.ศ.2565)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570 )
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1 ปี (พ.ศ.2567)
รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566
ส่วนการคลัง
งานสังคมสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินอุดหนุนฯเด็กแรกเกิด
ความพึงพอใจ 2564
ก๊าซเรือนกระจก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)
งานการเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี 2561
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
แผนการใช้่จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี2566
การประเมินผลการประเมินควบคุมภายในปีงบประมาณ2565
งบประมาณ อบต.
ข้อบัญญัต ประจำปีงบประมาณ 2561
รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติ ประจำงบประมาณ 2562
ข้อบัญญัติ ประจำงบประมาณ 2563
ข้อบัญญัติ ประจำงบประมาณ 2564
ข้อบัญญัติ ประจำงบประมาณ 2565
ข้อบัญญัติ ประจำงบประมาณ 2566
งานบริหารบุคคล
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฎิบัติราชการ
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.เมืองแฝก
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองแฝก
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร อบต.เมืองแฝก
ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภา อบต.เมืองแฝก
รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ITA
ITA 2564
ITA 2563
งานกิจการสภา
ประกาศกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2567
งานเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของอบต.เมืองแฝก ประจำปี 2565
รายงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2565
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ท้องถิ่นบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
แผนอัตรากำลัง 3ปี 2561-2563
เครื่องราช 2561
โครงสร้างหน่วยงาน
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1 )
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์
สวนรักศรัทธา
รายงานผลกรสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ปี 2565
รายงานผลกรสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ณ จุดบริการ ปี 2565
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 2564
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 2565
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
โรงเรียบ้านเมืองแฝก
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ
โรงเรียนวัดหนองครก
โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
โรงเรียนหนองแวง
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครก
เว็บไซต์บริการ
เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม EIT
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
งานบริหารบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,896,731

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.