ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 

ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ลิงค์  
 ระบบการเก็บข้อมูล
    ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบประกันสังคม (SSO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มีระบบการรายงานผล
    ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูล
    ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรควบคุมภายใน
    ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร ทุกตำแหน่ง
    ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    สมรรถนะประจำตำแหน่ง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกร
    ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
    ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบประกันสังคม (SSO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
    ระบบงานสารบรรณในองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูล
    ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบประกันสังคม (SSO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 สารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    เว็บไซร์อบต.เมืองแฝก
     รายละเอียดเพิ่มเติม
สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.222.218.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,665,234

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.