ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานนโยบายและแผน
ส่วนการคลัง
งานสังคมสงเคราะห์
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
งานเรื่องร้องเรียนต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก มีดังนี้

 

                        เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวม 5 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก จำนวน 23 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.เมืองแฝกให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน และด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

                                2.  ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

                                3.  ก่อสร้างและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

                                4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

                                5.  พัฒนาการใช้ที่ดิน

                                6.  พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

4.  จำนวนการได้รับการบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โคมไฟฟ้าแสงจันทร์ที่ติดตั้ง  และจำนวนประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย

5.  จำนวนสวนสาธารณะ  ภูมิทัศน์ที่สวยงามและ จำนวนประชาชนที่มาได้ประโยชน์

6.  จำนวนแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย  พื่อสนับสนุนเสริมเสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ให้มีความ  สามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์การสร้าง    ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์

แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

                                2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

                                3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

                                4.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

                                5.  ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

ตัวชี้วัด

1  .จำนวนบุคลากรทีมีทักษะในการผลิตผลการเกษตรอินทรีย์

                                2  .จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

                                3  .จำนวนสถานประกอบการที่มาท่องเที่ยว

                                4  .จำนวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุ่ม

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย  พื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2555)

แนวทางการพัฒนา            

1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

5  .การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

6.  การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัด

                                1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

                                2.  จำนวนประชาชนได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

                                3.  จำนวนประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี

                                4.  จำนวนผู้ขอรับบริการด้านสุขภาพ

                                5.  จำนวนขอรับการสนับสนุนของผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                เป้าหมาย   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสาตร์พัฒนาจังหวัด

                แนวทางการพัฒนา

1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                                2.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

                                3.  การบริการจัดการและรณณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

                ตัวชี้วัด

1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                                2.  จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ

                                3.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสาตร์บ้านเมืองน่าอยู่ของจังหวัดให้เป็นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.  ส่งเสริมการเพื่มศักยภาพของบุคคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาล

                                3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชนตามมาตราฐานสากล (PSO)

                                4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

                                5.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                6.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้

ตัวชี้วัด

                                1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและสังคม

                                2.  จำนวนบุคลกรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

                                3.  ส่งเสริมการจัดบริการประชาชนสู่มาตราฐานสากล(PSO)

                                4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการ

                                5.  จำนวนข้อบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม

                                6.  จำนวนผู้มีผลกระทบปัญหาสังคมลดลง

7.  จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการรับฟังประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                           8.  จำนวนประชาชนที่เข้าใจในการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี

 

เอกสารประกอบ
เว็บไซต์บริการ
เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม EIT
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
งานบริหารบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,896,723

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.