ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     ผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการพัฒนาท้องถิ่น  

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

 

เมื่อได้มีการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว จากนั้นได้มีการดำเนินงานโดยนำแผนงานโครงการในพัฒนาไปปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ การที่จะทราบผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีที่ผ่านมาว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องประการใดบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ตลอดจนแนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจำเป็นต้องมีผลการดำเนินงาน หรือผลของการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนำไปสู่ข้อสรุปว่าผลการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี

กับจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง

 

สาขาการพัฒนา/แผนงาน

จำนวนโครง

การในแผน

พัฒนาประจำปี

จำนวนโครง

การที่ดำเนิน

การจริง

ร้อยละ

จำนวนงบ

ประมาณใน

แผนพัฒนาประจำปี

จำนวนงบ

ประมาณที่

ดำเนินการจริง

ร้อยละ

ด้านการบริหารทั่วไป

-แผนงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

6,846,820

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม

 

 

 

 

 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน

93

21

23

122,070,195

5,100,760

4

-แผนการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

65

 

26

 

40

 

29,422,500

 

1,734,860

 

6

 

-แผนงานด้านสาธารณสุข

15

11

73

2,168,000

939,940

43

-แผนงานการศึกษา

41

18

44

6,607,500

8,458,640

128

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

4

4

100

2,970,000

127,000

4

ด้านเศรษฐกิจ

-แผนงานการเกษตร

 

5

 

1

 

20

 

390,000

 

127,000

 

13

ด้านการดำเนินการอื่น

-แผนงานงบกลาง

 

 

 

 

 

1,027,988

 

รวม

223

81

36

163,628,195

24,286,008

15

 

 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

                                จากผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกได้ตั้งเป้าหมายโครงการไว้ทั้งสิ้น76โครงการ และสามารถดำเนินการได้จำนวน 16โครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ และการถ่ายโอน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่กว้าง  ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขความเดือดร้อน

สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.228.52.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,490,403

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.